Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nabízené služby i smluvní podmínky pro pořádání kurzů jsou zobrazeny na internetových stránkách www.brnotiskne.cz 

 

Smluvní podmínky

I. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou:


1. provozovatel:
Jakýkoliv důvod z.s., Rybnická 8, 63400 Brno
provozovnou: Brno tiskne, Pekařská 76, 602 00, Brno 
IČ: 07816642
zapsán v živnostenském rejstříku MU Brno
Živnostenský list vydaný v Brně dne 4.6.2019

MMB/0261412/2019,Sp. Značka: ZU/MMB/0258922/2019

kontakt: telefon 776626965,
e-mail brnotiskne@gmail.com
bankovní spojení: 115-9949960287/0100 KB_BANK

2. zákazník

 

II. Předmět smlouvy

Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) podle aktuálního ceníku.

 1. Není-li sjednáno jinak, zajišťuje provozovatel výhradně kurzy uvedené v nabídce provozovatele na internetových stránkách www.brnotiskne.cz. Kurzy se konají pod vedením lektora zajištěného provozovatelem.
 2. Není-li sjednáno jinak, kurzy se konají v provozovně provozovatele ve studiu Brno tiskne na adrese Brno tiskne, Pekařská 76 602 00, Brno (dále jen „provozovna“).
 3. Počet účastníků kurzu činí zpravidla  2-6 osob.

III. Vznik smlouvy

 1. Objednávku lze učinit elektronicky na  našem webu brnotiskne.cz nebo prostřednictvím emailu brnotiskne@gmail.com
 2. Po zadání objednávky na webových stránkách brnotiskne.cz  provozovatel provede zaevidování objednávky a zároveň je provozovatelem zákazníkovi na e-mail posláno potvrzení objednávky a číslo účtu. Obsahuje výzvu k úhradě s údaji k provedení platby kurzovného.
 3. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku inkasa peněz na účet provozovatele nebo v okamžiku inkasa peněz provozovatelem v hotovosti, a to za podmínek upravených Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak. Úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů.

 

IV. Dárkový poukaz a slevový kupón

 1. V případě objednání dárkového poukazu pro třetí osobu, zákazník („původní zákazník“) obdrží dárkový poukaz elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce  po připsání částky ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele. 
 2. Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
 3. Doručením dárkového poukazu zákazníkovi je splněna povinnost provozovatele plynoucí vůči zákazníkovi z objednávky dárkového poukazu.
 4. Dárkový poukaz může být objednán jako univerzální bez určení konkrétního kurzu.
 5. Zákazník se zavazuje zajistit, aby byl držitel dárkového poukazu („příjemce služby“) seznámen s povinnostmi účastníka kurzu, aby tyto povinnosti splňoval. Zákazník odpovídá za porušení povinností účastníka kurzu ze strany příjemce služby. Provozovatel se zavazuje umožnit příjemci služby účast na kurzu za podmínek vyplývajících ze Smluvních podmínek pro pořádání kurzu.
 6. Držitel dárkového poukazu je povinen při veškeré komunikaci s provozovatelem uvádět číslo dárkového poukazu, zejména uvádět číslo dárkového poukazu při rezervaci konkrétního termínu kurzu. Zákazník i provozovatel berou na vědomí, že příjemce služby je oprávněn uplatnit práva související s držením dárkového poukazu. Příjemce služby je oprávněn uplatnit objednávku kurzu ve smyslu části II. Předmět smlouvy a III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
 7. Příjemci služby vznikne povinnost uhradit kurzovné pouze v částce, o kterou cena objednaného kurzu přesahuje hodnotu dárkového poukazu po započtení případného storno poplatku ve smyslu části VII. Zrušení kurzu a zrušení účasti na kurzu Smluvních podmínek pro pořádání kurzů. Objednáním kurzu, účastí na kurzu, zrušením kurzu nebo přehlášením termínu konání kurzu příjemcem služby ve smyslu Smluvních podmínek pro pořádání kurzů, a to tím dnem, který nastane dříve, se příjemce služby stává zákazníkem.
 8. Platnost dárkového poukazu trvá do doby uvedené na poukazu a to 1. rok od data vydání. Pokud se držitel Dárkového poukazu  přihlásí závazně na kurz, termín kurzu již nelze měnit a v případě, že se  držitel dárkového poukazu nedostaví na kurz, dárkový poukaz propadá.
 9. Uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zanikají práva příjemce služby i původního zákazníka na účast na kurzu a související plnění ze strany provozovatele. V souvislosti s uplynutím doby platnosti dárkového poukazu nemá zákazník ani příjemce služby zejména nárok na využití služeb, jakož i nárok na vrácení zaplacené ceny služby.

V. Kurzovné

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách www.brnotiskne.cz platné v době učinění objednávky zákazníkem. Cena objednávky je vždy uvedena v potvrzení objednávky provozovatelem.
 2. Kurzovné bude uhrazeno ve lhůtě 3. dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, není-li sjednáno jinak.
 3. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky.
 4. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoliv práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zákazníci jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.
 2. Zákazník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.
 3. Zákazníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochranyzdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 4. Účast zákazníků pod vlivem drog a/nebo omamných látek je na kurzu provozovatele zakázána.
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu zákazníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a zákazníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog a/nebo omamných látek. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.
 6. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Zákazník prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu.
 7. Zákazník či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních.
 8. Provozovatel neručí za věci zákazníka či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
 9. Od smlouvy může zákazník odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.

 

VII. Zrušení kurzu a zrušení účasti na kurzu

  1. Provozovatel je oprávněn, s čímž zákazník souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:
  2. a) kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;
   b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu;
   c) konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).
  3. Zákazník či příjemce služby má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání kurzu či může požadovat plné navrácení kurzovného.
  4. V případě, že zákazník či příjemce služby z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit provozovateli nebo tuto skutečnost sdělí provozovateli příjemce služby.
  5. Zákazník či příjemce služby může svou účast na kurzu zrušit, nebo přehlásit na jiný termín a to nejvýše jednou, nejpozději 2 pracovní dny před termínem konání kurzu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to elektronicky přes e-mail, odeslaný na  na adresu brnotiskne@gmail.com.
  6. V případě zrušení účasti zákazníkem na vybraném termínu kurzu, nejpozději 2 pracovní dny před termínem konání kurzu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, provozovatel po dohodě se zákazníkem vystaví zákazníkovi dárkový poukaz v hodnotě plné výše kurzovného. 
  7. Zruší-li zákazník či příjemce dárkového poukazu účast na kurzu v období méně než 2 pracovní dny před termínem konání kurzu, kurzovné propadá.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Učiněním objednávky zákazník či příjemce služby uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas se zpracováním údajů uvedených v objednávce za účelem zařazení do databáze zákazníků a zasílání informací o obchodních nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoliv odvolat e-mailem na adresu brnotiskne@gmail.com, telefonicky nebo osobně v provozovně.
 1. Zákazník či příjemce služby souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.
 1. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
 1. Zákazník či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 1. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto Smluvní podmínky pro pořádání kurzů.
  O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn.
  Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání kurzů aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek pro pořádání kurzů je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit.
 1. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny kurzy pořádané provozovatelem.
 1. Tyto smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. září 2019.