Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nabízené služby i smluvní podmínky pro pořádání kurzů jsou zobrazeny na internetových stránkách www.brnotiskne.cz, 

 

Smluvní podmínky

I. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou:

1. provozovatel:

Jakýkoliv důvod z.s., Rybnická 8, 63400 Brno

provozovnou: Brno tiskne, Pekařská 76, 602 00, Brno 

IČ: 07816642

zapsán v živnostenském rejstříku MU Brno

Živnostenský list vydaný v Brně dne 4.6.2019

MMB/0261412/2019,Sp. Značka: ZU/MMB/0258922/2019

kontakt: telefon 776626965,

e-mail brnotiskne@gmail.com

bankovní spojení: 115-9949960287/0100 KB_BANK,

 1. zákazník

II. Předmět smlouvy

Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu

(„kurzovné“) podle aktuálního ceníku.

 1. Není-li sjednáno jinak, zajišťuje provozovatel výhradně kurzy uvedené v nabídce provozovatele na internetových stránkách www.brnotiskne.cz. Kurzy se konají pod vedením lektora zajištěného provozovatelem.
 2. Není-li sjednáno jinak, kurzy se konají v provozovně provozovatele ve studiu Brno tiskne na adrese Brno tiskne, Pekařská 76 602 00, Brno (dále jen „provozovna“).
 3. Počet účastníků kurzu činí zpravidla maximálně 2-6 osob.

III. Vznik smlouvy

 1. Objednávku lze učinit elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím emailu brnosije@gmail.com
 2. Po zadání objednávky na webových stránkách brnotiskne.cz  provozovatel provede zaevidování objednávky a zároveň je provozovatelem zákazníkovi na e-mail posláno potvrzení objednávky, a číslo účtu. Obsahuje výzvu k úhradě s údaji k provedení platby kurzovného.
 3. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku inkasa peněz na účet provozovatele nebo v okamžiku inkasa peněz provozovatelem v hotovosti, a to za podmínek upravených Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak. Úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů.

 

IV. Dárkový poukaz a slevový kupón

 1. V případě objednání dárkového poukazu pro třetí osobu, zákazník („původní zákazník“) obdrží dárkový poukaz elektronicky poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v provozovně na základě úhrady částky odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele nebo převzetím v hotovosti.
 2. Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
 3. Doručením dárkového poukazu zákazníkovi je splněna povinnost provozovatele plynoucí vůči zákazníkovi z objednávky dárkového poukazu.
 4. Dárkový poukaz může být objednán jako univerzální bez určení konkrétního kurzu.
 5. Zákazník se zavazuje zajistit, aby byl držitel dárkového poukazu („příjemce služby“) seznámen s povinnostmi účastníka kurzu, aby tyto povinnosti splňoval. Zákazník odpovídá za porušení povinností účastníka kurzu ze strany příjemce služby. Provozovatel se zavazuje umožnit příjemci služby účast na kurzu za podmínek vyplývajících ze Smluvních podmínek pro pořádání kurzu.
 6. Držitel dárkového poukazu je povinen při veškeré komunikaci s provozovatelem uvádět číslo dárkového poukazu, zejména uvádět číslo dárkového poukazu při rezervaci konkrétního termínu kurzu. Zákazník i provozovatel berou na vědomí, že příjemce služby je oprávněn uplatnit práva související s držením dárkového poukazu. Příjemce služby je oprávněn uplatnit objednávku kurzu ve smyslu části II. Předmět smlouvy a III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
 7. Příjemci služby vznikne povinnost uhradit kurzovné pouze v částce, o kterou cena objednaného kurzu přesahuje hodnotu dárkového poukazu po započtení případného storno poplatku ve smyslu části VII. Zrušení kurzu a zrušení účasti na kurzu Smluvních podmínek pro pořádání kurzů. Objednáním kurzu, účastí na kurzu, zrušením kurzu nebo přehlášením termínu konání kurzu příjemcem služby ve smyslu Smluvních podmínek pro pořádání kurzů, a to tím dnem, který nastane dříve, se příjemce služby stává zákazníkem.
 8. Platnost dárkového poukazu trvá do doby uvedené na poukazu a to 1. rok od data vydání. Pokud máte Dárkový poukaz a přihlásíte se závazně na kurz termín již nelze měnit a v případě že se nedostavíte a nebo odhlásíte z kurzu částka propadá.
 9. Uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zanikají práva příjemce služby i původního zákazníka na účast na kurzu a související plnění ze strany provozovatele. V souvislosti s uplynutím doby platnosti dárkového poukazu nemá zákazník ani příjemce služby zejména nárok na využití služeb, jakož i nárok na vrácení zaplacené ceny služby.

V. Kurzovné

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách www.brnotiskne.cz platné v době učinění objednávky zákazníkem. Cena objednávky je vždy uvedena v potvrzení objednávky provozovatelem.
 2. Kurzovné bude uhrazeno ve lhůtě 3. dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, není-li sjednáno jinak.
 3. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky.
 4. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoliv práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zákazníci jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny

provozovatele a jeho lektora.

 1. Zákazník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání

kurzu.

 1. Zákazníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany

zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost

a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.

 1. Účast zákazníků pod vlivem drog a/nebo omamných látek je na kurzu

provozovatele zakázána.

 1. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu zákazníky,

kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny

lektora a zákazníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem

drog a/nebo omamných látek. V takovém případě nemá zákazník nárok

na vrácení kurzovného ani jeho části.

 1. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý

k bezpečnému absolvování kurzu. Zákazník prohlašuje, že je, stejně jako

příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování

kurzu.

 1. Zákazník či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat

lektora o případných zdravotních omezeních.

 1. Provozovatel neručí za věci zákazníka či příjemce služby přinesené

do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.

 1. Od smlouvy může zákazník odstoupit, jen jestliže je to stanoveno

v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.

VII. Zrušení kurzu a zrušení účasti na kurzu

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž zákazník souhlasí,

kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména

v těchto případech:

 1. a) kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;
 2. b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného

závažného důvodu zajistit vedení kurzu;

 1. c) konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka

(např. havárie v provozovně, vyšší moc).

Zákazník či příjemce služby má v těchto případech nárok na výběr

nového termínu konání kurzu či může požadovat plné navrácení kurzovného.

 1. V případě, že zákazník či příjemce služby z jakýchkoliv důvodů nemůže

absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit

provozovateli nebo tuto skutečnost sdělí provozovateli příjemce služby.

 1. Zákazník či příjemce služby může svou účast na kurzu zrušit,

případně přehlásit na jiný termín, nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání kurzu,

není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to osobně v provozovně,

telefonicky nebo odesláním e-mailu na adresu brnotiskne@gmail.com.

V případě zrušení účasti na vybraném termínu kurzu, je provozovatel

oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek v paušální částce 2500 Kč.

 1. Zruší-li zákazník či příjemce účast na kurzu,

v období 30 pracovních dnů před termínem konání kurzu,

je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek

v paušální částce 2500 Kč v podobě dárkového poukazu s platností

jeden rok od data vydání.

 1. Zbývající část uhrazeného kurzovného bude v případě zrušení účasti

na kurzu zákazníkovi po odečtení storno poplatku provozovatelem vrácena v podobě dárkového poukazu s platností jeden rok.

 1. Nedostaví-li se zákazník či příjemce služby bez omluvy a

nezruší účast na kurzu podle této části

 1. Zrušení kurzu a zrušení účasti na kurzu Smluvních podmínek

pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi

storno poplatek v plné výši kurzovného, na který

mu vzniká nárok.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Učiněním objednávky zákazník či příjemce služby uděluje v souladu

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

provozovateli souhlas se zpracováním údajů uvedených v objednávce za

účelem zařazení do databáze zákazníků a zasílání informací

o obchodních nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele.

Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány

prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání.

Souhlas lze kdykolvi odvolat e-mailem na adresu brnotiskne@gmail.com,

telefonicky nebo osobně v provozovně.

 1. Zákazník či příjemce služby souhlasí s pořízením obrazových a zvukových

záznamů v průběhu kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít

ke své prezentaci zejména na webových stránkách či v jiných obchodních

materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.

 1. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech

a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být

kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.

Fotografie použité v informačních a marketingových

materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.

 1. Zákazník či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli

jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů,

které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto

podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 1. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat

tyto Smluvní podmínky pro pořádání kurzů.

O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu

nejpozději 10 dnů před účinností změn.

Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne

oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v

opačném případě

se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání kurzů

aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami.

V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek pro pořádání

kurzů je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení

změn od smlouvy odstoupit.

 1. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny kurzy pořádané

provozovatelem.

 1. Tyto smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. září 2019.